Persondatapolitik

Du kan læse vores persondatapolitik her under

Næstved Nostalgiske Selskab skal, i lighed med alle andre der indsamler persondata, gøre vores persondatapolitik tilgængelig for brugere og lejere af Kompagnihuset samt evt. andre faciliteter eller arrangementer.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at få oplyst hvilke informationer vi har om dig kan du skrive til os direkte på Kompagnihusets mail

Vi er glade for din interesse for Kompagnihuset og Næstved Nostalgiske Selskab.

Privatlivspolitik Næstved Nostalgiske Selskab 7. juni 2018

Næstved Nostalgiske Selskabs dataansvar 

Næstved Nostalgiske Selskab behandler personoplysninger og har denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for selskabets databehandling er, at selskabet kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede legitime interesser. Selskabet behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af selskabets angivne formål. 

Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Næstved Nostalgiske Selskab er dataansvarlig, og selskabet sikrer, at dine person-oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har selskabet udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål. 

Kontaktoplysninger på selskabets dataansvarlige: 

Selskabets CVR nr.: 14663630 

Kontaktperson: Næstved Nostalgiske Selskab v/sekretæren 

Adresse: Kompagnistræde 3

Postnummer: 4700 Næstved 

Telefonnr.: 23294700

Mail: info@kompagnihuset.dk 

Behandling af personoplysninger 

 • Selskabet behandler følgende personoplysninger:
  • Almindelige personoplysninger på lejere af Kompagnihuset: 
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, postadresse, indmeldelsesdato samt evt. telefonnummer og e-mailadresse.

Her indsamler selskabet oplysninger fra 

Normalt får selskabet oplysningerne fra dig eller fra offentlige tilgængelige kilder. 

Selskabets formål med behandling af dine personoplysninger 

Selskabet behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt: 

 • Selskabets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger 
 • At det er nødvendigt for at være lejer af selskabets lokaler 
 • Behandling, der måtte følge af lovkrav 
 • Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra dig i den pågældende situation. 

Formål med behandling af medlemsoplysninger: 

 • Selskabets håndtering af lejere af selskabets lokaler, herunder opkrævning af leje. 
 • Som led i selskabets aktiviteter 
 • Administration af din relation til selskabet 

Selskabet behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang selskabet behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede legitime interesser som: 

 • Håndtering af dine rettigheder i henhold til selskabets pligter jf. vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 
 • Opkrævning af lokaleleje og registrering af betaling samt evt. forfølgning af restancer, herunder retslig inkasso. 
 • Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af selskabet (se afsnittet opbevaring og sletning af dine person-oplysninger). 

Samtykke 

Selskabets behandling af dine personoplysninger baserer sig på din accept af lejebetingelser ved indgåelse af lejeaftale. 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Selskabet videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Selskabet opbevarer dine personoplysninger i en periode fra lejeaftalens ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

 • Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer selskabet dine almindelige personoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af lejeaftalen. 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når selskabet behandler personoplysninger om dig: 

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger 
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling 
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
 • Retten til indsigelse  

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod selskabets behandling, ved at henvende dig til selskabets dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet. 

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger selskabet, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet. www.datatilsynet.dk 

Revidering af privatlivspolitikken 

Selskabet forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden. 

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. 

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside 

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Revisionshistorik 

Bilaget er udarbejdet og opdateres af Næstved Nostalgiske Selskab 

version 1.1 af 1. februar 2023 

Følg den store renovering

Projekt nyt tag

Erhverv

Dagsmøder, foredrag, teambuilding, præsentationer mulighederne er mange. Vi tilbyder moderne udstyr i historiske rammer.
Læs mere

Privat

Vi tilbyder et anderledes rum, når der skal være når livet særlige begivenheder skal fejres. Norden ældste gildehus har samlet byens folk siden middelalderen.
Læs mere

Kultur

Foredrag, musik, fernisering, ja, Kompagnihuset rum og rammer kan give den lille særlig tvist og stemning du søger.
Læs mere 

0
  0
  Din booking
  Ingen booking nuTilbage til booking